Om UUM

Vi støtter mobningsramte børn og unge

Landsforeningen Ung Uden Mobning – UUM – er en frivillig forening, der som hovedformål yder direkte hjælp og støtte til mobningsramte børn og unge mellem 9-25 år og deres forældre.

Vi arbejder med fokus på at:

  • Klæde forældre på til bedst muligt at kunne hjælpe, når deres barn/unge menneske bliver mobbet
  • Tilbyde støtte, råd og vejledning til den mobberamte – og til fællesskabet
  • Klæde de fagprofessionelle på til at kunne forebygge og håndtere mobbesituationer

Vi arbejder sammen med andre organisationer og forskere for at udbrede et nyt syn på mobning og fællesskabers samspilsproblematikker.

Mobning forstår vi som sociale mønstre på afveje – ikke et problem mellem individer. 

 

Alle børn har ret til trivsel, og at sikre trivsel for alle er en pligt, vi skal løfte i fællesskab. 

Foreningen blev født i december 2017, og vores ambition er at hjælpe så mange mobningsramte børn og unge som muligt. 

Mere langsigtet arbejder vi for sunde fællesskaber med plads til alle - og plads til at være den man er. 

UUM vil på sigt have et landsdækkende netværk af frivillige, der kan støtte og rådgive i konkrete tilfælde af mobning og anden social mistrivsel.

Gennem foreningens aktive oplysningsarbejde og vores kurser for de fagprofessionelle, der omgiver vores børn og unge, spiller vi som forening en vigtig rolle i at støtte sunde børne- og ungefællesskaber.

Landsforeningen startetede op med støtte fra Socialstyrelsen og har i vores advisoryboard Danmarks førende forskere i mobning, eksklusionsprocesser og skole/hjem samarbejde samt flere praktikere der har mange års erfaring med fællesskaber og samspilsproblematikker.

Foreningens vedtægter kan rekvireres - send blot mail til: mail@uum.dk

Foreningsgrundlag

VISION

Landsforeningens vision er, at gøre det muligt at være Ung Uden Mobning.

Vi har som grundholdning at alle mennesker - børn, unge og voksne - har ret til et liv uden mobning. 

MISSION

Foreningens mission er at:

  • Sikre at de unge der udsættes for mobning, bliver hjulpet på en sådan måde, at mobningen ophøre og de unge får de bedst mulige vilkår, for at komme videre i livet og med færrest

  • Være med til at skabe og vedligeholde rammerne for det tolerante og inkluderende fællesskab, hvor forskellighed hyldes og som kendetegnes af trivsel for alle. Det skal stå i stærk kontrast til det mobbende og ekskluderende fællesskab kendetegnet af usunde sociale mønstre.

  • Bidrage til at skabe et fælles vi, hvor fagpersoner, skole og hjem er samarbejdspartnere, der aktivt bidrager til at sikre trivsel for alle i fællesskabet.

At klæde forældre på til bedst muligt at kunne hjælpe deres mobningsramte barn

Forældre til mobningsramte skal have adgang til hjælp til at starte og indgå i positive og konstruktive dialoger mellem skole/hjem og i forældregruppen. Et godt startpunkt er, at sikre en fælles forståelse for fænomenet mobning som noget der kan opstå når fællesskabets sociale processer kommer på afveje. Med denne fælles forståelse kan vi bevæge os væk fra placering af skyld på enkelt individer og i stedet spille sammen om at skabe sunde fællesskaber med plads til alle.

At tilbyde støtte, råd og vejledning til den mobberamte - og til fællesskabet

De mobningsramte skal have adgang til hjælp til at løse udfordringerne i fællesskabet og til de personlige konsekvenser mobningen kan have haft. Og også fællesskabet, herunder mobbeudøverne og mobbetilskuerne, skal have hjælp til, at bryde de usunde mønstre så der skabes plads til de sunde relationer, empati og respekt for forskelligheder.

At klæde de fagprofessionelle på til at kunne forebygge og håndtere mobbesituationer

De voksne der færdes i børne- og ungefællesskaberne skal klædes på til på et tidligt stadie at sætte ind ved begyndende social mistrivsel i fællesskabet som på sigt kan føre til en ekskluderende og utryg mobbekultur. Vi ønsker derfor at hjælpe de fagprofessionelle til at kunne: 

A. Navigere i strukturerne i mobningsramte og mobningstruede grupper/klasser

B. Genkende og forstå problematikker og sociale mønstre

C. Arbejde langsigtet relationelt med fællesskabende didaktikker der skaber optimale forhold for trivsel for alle i sunde fællesskabet.

 

VÆRDIGRUNDLAG

Landsforeningen har fokus på det enkelte menneske og fællesskabet samtidigt, hvad enten der er tale om de mobningsramte, de pårørende, de andre unge der er påvirket af fællesskabets usunde mønstre eller de mange frivillige og ansatte der dagligt arbejder i foreningen.

For at sikre dette fokus i alle foreningens aktiviteter, har vi defineret de værdier, der skal være det fælles fundament for landsforeningens organisations kultur og klima. Disse værdier skal således være den måde, vi ser os selv på og den måde, vi arbejder på både internt og eksternt.

 

Åbenhed og Dialog -  Ligeværdighed og Samspil

Kvalitet og Viden

Handlekraft og Fællesskab - Empati og Tryghed

 

Vi vil åbenhed og dialog internt såvel som eksternt, nationalt og internationalt i ligeværdighed og samspil med alle aktører og interessenter om mobning af unge. Vi vil være kendt for vores høje kvalitet, faglige viden og vores handlekraft når det gælder at hjælpe unge mobningsramte, når de har mest brug for det. Vi vil lave indsatser for forebyggelse af social mistrivsel og mobning samt oplysningsarbejde både lokalt, regionalt og nationalt med fokus på fællesskab, empati og tryghed.